Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Angol rezümé
Szerkesztőség
Francia rezümé
Szerkesztőség
Német rezumé

2005. ÉVFOLYAM - 3-4. SZÁM

Szerkesztőség: Események, tájékoztatókJúnius 10-én a Kodolányi János Főiskola és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága neveléstörténeti munkabizottsága A közép- és felsőoktatás tör¬ténete, napjaink pedagógiai innovációi címmel rendeztek konferenciát Székesfehérváron. Köszöntőt Szabó Péter főigazgató, a munkabizottság el¬nöke mondott, majd előadást tartottak többek között Szabó Béla (Eger): A középiskolai testneveléstanítás kialakulását és fejlődését szabályozó, meg¬határozó, alapvető miniszteri rendeletek és tantervek elemző értékelése; Széles-Kovács Gyula (Eger): A kő sárlabda-játék fogadtatása a testnevelési tan¬tervekben; Szabó Péter (Székesfehérvár): A megújulás módszerei a felsőok¬tatás-pedagógiában, Tatai Zoltán (Budapest): Adalékok a területfejlesztés fel¬sőoktatási múltjából; Mihalovicsné Lengyel Alojzia (Veszprém): Időutazás a gimnáziumi idegennyelv-oktatás történetében; Gróz Andrea (Győr): Az eredményes pedagógus a 19- századi tanítóképzős pedagógia-tankönyvek tükré¬ben, Balassa Benő (Csopak): A Pápai Református Tanítóképezde története és jelentősége a 19. században, Tungli Gyula (Pápa): Adatok a pápai tanítókép¬zés történetéből; Munkácsy Katalin (Budapest): Az etnomatematikai kutatá¬sok előzményei Magyarországon. Sipőcz László (Győr): Vargyas Endre királyi tan felügyelőség! főigazgató tevékenysége az Eötvös-törvény végrehajtásáért. Lányi Katalin (Budapest): Javaslat a Nemzeti Könyvtár Kisnyomtatvány tára c. kiadvány megismerésére és hasznosítására. Zárszót Tölgyesi József, a munka¬bizottság titkára mondott.

Szeptember 15-én az MTA Pedagógiai Bizottság neveléstörténeti albizottsá¬ga és az ELTE PPK Neveléstudományi Intézete Horváth Márton professzor 75. és Mann Miklós egyetemi magántanár 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepséget tiszteletükre Budapesten az ELTE PPK-n. A Szabolcs Éva köszöntőjét követően elhangzott előadások: Pukánszky Béla (Szeged): Egyetemtörténeti kutatások - A Kolozsvár-szegedi „pedagógiai műhely"; Kéri Katalin (Pécs): Oktatásügy a történeti Baranyában; Nagy Péter Tibor (Budapest): A második sorban - A VKM nem miniszteri rangú veze¬tői; Mikonya György (Budapest): Fejezetek a fasori gimnázium történetéből: Géczi János (Veszprém): Rózsa-toposzok a nem intézményes tudásátadásban. Hegedűs Judit Horváth Márton, Baska Gabriella Mann Miklós tudományos és oktatói pályáját vázolta fel s átadták számukra a munkásságukról az ELTE PPK Pedagógiatörténeti Tanszéke által megjelentetett bibliográfiát. Az ünne¬pelteket számosan köszöntötték, majd baráti beszélgetés zárta a programot.

Október 12-én Szegeden a Rókusi Általános Iskola szervezésében Klebelsberg Kuno tiszteletére tudományos emlékülést tartottak. Kókai Gyula igazgató köszöntőjét követően előadások hangzottak el: Klebelsberg, a szol¬gáló politikus (Klebelsberg Éva, Budapest); Klebelsberg és kora (Székelyné Körösi Ilona, Budapest), A klebelsbergi kultúrpolitika a Balaton partján (Makra Ernőné, Budapest); Évszázadok sodrásában - Fejezetek a Rókusi isko¬la történetéből: iskolatörténeti könyv bemutatása (Baricz Zoltán, Szeged Az előadásokat követően az országban ma működő Klebelsberg-iskolák mutatkoztak be, amelyet Kóka Gyula, a rókusi iskola igazgatójának a klebelsbergi iskolák kutatásáról szóló ismertetője vezetett be.
Az emlékülést követően Kozma József szegedi alpolgármester megemlékező beszéde után a résztvevők megkoszorúzták Klebelsbcrg Kuno síremlékét a Dóm altemplomában.

Október 20-án Budapesten, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum rendezésében emlékülés volt Gyertyánffy István halálának 75. évfordulója alkalmából, Balogh Mihály megnyitóját követően az elhangzott előadások: Szabó K. Attila (Székelyudvarhely): Gyertyánffy István: erdélyi pedagógiai te¬vékenysége, Kelemen Elemér (Budapest): A pedagógus Gyertyánffy István és a budai Paedagogium, Droppán Béláné (Budapest): Gyertyánffy István az Országos Tanszermúzeum élén.
A Farkasréti temetőben Trencsényi László megemlékező beszédét követő¬en a résztvevők megkoszorúzták Gyertyánffy István sírját.

November 8-án az MTA Debreceni Területi Bizottsága székházában jubile¬umi közgyűlést tartott a debreceni székhelyű Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, amelyen Ungvári János elnök tartott beszámolót a tíz évvel ezelőtt alakult egyesület szakmai tevékenységéről, majd Bakö Endre ismertette a pe¬dagógus életrajzokat tartalmazó Arcképcsarnok 2005. évi kötetét.

November 9-én Budapesten a Magyar Pedagógiai Társaság és a Magyarországi Makarenko Munkabizottság közös rendezésében volt a bemu¬tatója Pataki Ferenc A Nékosz-legenda című kötetének, amelyen a szerző is részt vett. Többen is (pl. Trencsényi László, Laurenszky Ernő, Tatai Zoltán) ér¬tékelték a kötetet, illetve mondták el véleményüket, majd a szerző válaszolt az érdeklődő kérdésekre. A moderátor Tölgyesi József volt.

November 18-án a Kiss Áron Tisztelőinek Köre a Budaörs-Kamaraerdő, Beregszászi út 38. sz. épület falán Kiss Áron születése 160. évfordulója al¬kalmából Ludi Magister-emléktáblát avatott az egykori, az 1900 őszén meg¬nyílt Erzsébet Ház (Erzsébet Gyermek Otthon) színhelyén. Emlékbeszédet mondott Szentiványi Tibor művelődéstörténész. Az emléktábla kezdeménye¬zői számos magánszemély valamint a Lettenhuntcr Team és a Játékforrás-Múzeománia Kiemelten Közhasznú Alapítvány voltak. A programot Kriston Vizi József koordinálta.
(E programot megelőzően tavasszal a nyíregyházi főiskola ének-zene tan¬székén Kiss Áron Emlékszobát avattak, júliusban pedig Porcsalmán országos játékkészítő és kézműves tábor, valamint kiállítás és kulturális programok idézték fel Kiss Áron munkásságát.)

November 26-án Veszprémben, az MTA Veszprémi Területi Bizottság (Veab) neveléstörténeti munkabizottsága és a Kodolányi János Főiskola Neveléstudományi Kutatóközpontja Neveléstörténeti kutatások a Veab-régióban címmel tartott tanácskozást, amelyen Szabó Péter munkabizottsági elnök bevezetője után öt megye 1996-2005 közötti neveléstörténet-kutatását, kutatóit és publikációit ismertették Kovátsné Németh Mária (Győr - Győr-Moson-Sopron megye), (távollétében felolvasással megoldva) Müllerné Seres Ágota (Esztergom - Komárom-Esztergom megye), Molnár Béla (Szombathely - Vas megye). Surányi István (Székesfehérvár - Fejér megye). Tölgyesi József (Székesfehérvár - Veszprém megye). A zárszót Tölgyesi József munkabizottsá¬gi titkár tartotta, amelyben kitért a kutatási és publikálási együttműködés lehetőségeire.

Megjelent a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Magyar Comenius Társaság ku¬tatócsoportja Művelődés és Pedagógia című periodikájának 2005. évi száma. Az ín íné móriam-rovatban Ködöböcz Józsefre (Gönczy Ákos), Dala Józsefre, Papp Zoltánra (Nagy István), Mizser Lajosra (Demjén István) és Ballagi Károlyra (Deák Gábor) emlékeznek. A Neveléstörténet rovatban Demjén István, Lénárt Béla, Deák Gábor, Mészáros Ilona, Bán József és Petényi László tanulmánya olvasható. A kiadvány felelős szerkesztője Demjén István, a kuta¬tócsoport elnöke.
 

Készítette